กิจกรรม : LPA
รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี พ.ศ. 2563 จากทีมประเมินประกอบด้วย นายโกวิท อินทชาติ ท้องถิ่นอำเภอบ้านตาขุน หัวหน้าทีมประเมิน นายกิตติกร พิบูลเศรษฐ์ ท้องถิ่นอำเภอเกาะพงัน ทีมประเมิน นายสุพจน์ เดชอรุณ ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเวียง ทีมประเมิน นางกัญญา สนิท ท้องถิ่นอำเภอเวียง ทีมประเมิน/เลขานุการ โดยมีเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพฯ จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารจัดการ, ด้านบริหารบุคคลและกิจการสภา, ด้านการบริหารการเงินและการคลัง, ด้านการบริการสาธารณะและด้านธรรมาภิบาล เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงส่งเสริมให้ อปท. ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563    อ่าน 42 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**