งานสวัสดิการสังคม

  1.ผู้สูงอายุ
  2.ผู้พิการ
  3.ผู้ป่วยเอดส์