ดาวน์โหลดแบบคำร้อง
เรื่อง : แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
  รายละเอียด :

1.แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

2.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้บุคคลใดยื่นจดทะเบียนแทน)

3.คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน

4.หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (กรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่ หรือ เช่าสถานที่ในการประกอบกิจการ)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 39 คน