ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
04 ม.ค. 2561
92 ประชาสัมพันธ์การลดใชัพลังงาน
43
03 ม.ค. 2561
93 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
27 ธ.ค. 2560
94 ประกาศ เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
47
31 ต.ค. 2560
95 ประกาศ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
31 ต.ค. 2560
96 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
38
02 ต.ค. 2560
97 แบบรายงานกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
13 ก.ค. 2560
98 ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
12 มิ.ย. 2560
99 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ 2012 (MERS-Cov)
43
12 มิ.ย. 2560
100 แจ้งข่าว ดาวน์โหลดเอกสาร
54
03 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32