ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
13 พ.ย. 2561
102 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
119
08 พ.ย. 2561
103 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
115
26 ต.ค. 2561
104 ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
26 ต.ค. 2561
105 ประกาศ เรื่องรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
16 ต.ค. 2561
106 ประกาศรับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
133
02 ต.ค. 2561
107 ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ของ อบต.กรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
114
01 ต.ค. 2561
108 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
17 ก.ย. 2561
109 ประกาศ เรื่องการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
10 ก.ย. 2561
110 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
11 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36