ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศ เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
126
31 ต.ค. 2560
132 ประกาศ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
31 ต.ค. 2560
133 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
105
02 ต.ค. 2560
134 แบบรายงานกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
133
13 ก.ค. 2560
135 ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
12 มิ.ย. 2560
136 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ 2012 (MERS-Cov)
113
12 มิ.ย. 2560
137 แจ้งข่าว ดาวน์โหลดเอกสาร
123
03 เม.ย. 2560
138 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
06 มี.ค. 2560
139 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
04 ก.พ. 2560
140 ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
112
05 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36