ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.กรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
42
06 ม.ค. 2559
132 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.กรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
44
04 ม.ค. 2559
133 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ 4 ครั้งที่1/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
04 ธ.ค. 2558
134 ประกาศจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม ดาวน์โหลดเอกสาร
107
27 ต.ค. 2558
135 ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
81
22 ต.ค. 2558
136 ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
52
22 ต.ค. 2558
137 ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
15 ต.ค. 2558
138 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
90
05 ต.ค. 2558
139 ประกาศ เรื่องแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
39
05 ต.ค. 2558
140 เปิดลงทะเบียน "เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
69
24 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32