ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
20 ก.ค. 2563
12 รับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
63
13 ก.ค. 2563
13 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม เรื่องเชิญชวนเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
47
22 มิ.ย. 2563
14 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563/2020 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
19 มิ.ย. 2563
15 มาตรการในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
17 มิ.ย. 2563
16 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
15 มิ.ย. 2563
17 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
48
12 มิ.ย. 2563
18 ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์และการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
59
11 มิ.ย. 2563
19 ขอเชิญประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
49
01 มิ.ย. 2563
20 การขึ้นทะเบียนสุนัข/แมวและแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
29 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32