ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศเรียกประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
284
26 เม.ย. 2556
222 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.กรูด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
26 เม.ย. 2556
223 รายงานการประชุมสภาอบต.กรูด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
239
20 มี.ค. 2556
224 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
12 มี.ค. 2556
225 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
12 มี.ค. 2556
226 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
211
11 มี.ค. 2556
227 ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนยทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2557-2561)และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
416
14 ก.พ. 2556
228 รายงานการประชุมสภาอบต.กรูด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
05 ก.พ. 2556
229 ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.กรูด สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
04 ก.พ. 2556
230 การเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน
123
31 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32