ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 รายงานการประชุมสภาอบต.กรูด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
20 มี.ค. 2556
262 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
324
12 มี.ค. 2556
263 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
12 มี.ค. 2556
264 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
279
11 มี.ค. 2556
265 ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนยทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2557-2561)และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
488
14 ก.พ. 2556
266 รายงานการประชุมสภาอบต.กรูด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
05 ก.พ. 2556
267 ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.กรูด สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
04 ก.พ. 2556
268 การเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน
189
31 ม.ค. 2556
269 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
17 ธ.ค. 2555
270 ประกาศเรียกประชุมสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
302
11 ธ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36