ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
439
27 ต.ค. 2553
292 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554
357
28 ก.ย. 2553
293 รายงานการประชุมสภา อบต.กรูด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
379
16 ส.ค. 2553
294 รายงานการประชุมสภา อบต.กรูด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
399
10 ส.ค. 2553
295 รณรงค์การลดปริมาณขยะในชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
914
13 ก.ค. 2553
296 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร อบต.กรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
538
08 ก.ค. 2553
297 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น อบต.กรูด พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
2104
08 ก.ค. 2553
298 ประกาศการใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2554-2558) ดาวน์โหลดเอกสาร
565
29 มิ.ย. 2553
299 การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 - 2556) ดาวน์โหลดเอกสาร
343
29 มิ.ย. 2553
300 รายงานการประชุมสภา อบต.กรูด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
242
22 มิ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32