ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.กรูด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
354
06 มิ.ย. 2553
302 ประกาศใช้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.กรูด พ.ศ.2553-2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
6259
24 พ.ค. 2553
303 รายงานการประชุมสภา อบต.กรูด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
391
16 ก.พ. 2553
304 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
528
06 ม.ค. 2553
305 การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
310
30 ธ.ค. 2552
306 แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
493
23 ธ.ค. 2552
307 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กรูด ปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
384
03 ธ.ค. 2552
308 ณรงค์สร้างจิตสำนึกในการดูและรักษาสิ่งแวดล้อม
451
03 ธ.ค. 2552
309 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
297
10 พ.ย. 2552
310 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
751
16 มิ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32