ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
42
08 พ.ย. 2561
62 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
41
26 ต.ค. 2561
63 ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
26 ต.ค. 2561
64 ประกาศ เรื่องรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
16 ต.ค. 2561
65 ประกาศรับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
50
02 ต.ค. 2561
66 ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ของ อบต.กรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
38
01 ต.ค. 2561
67 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
17 ก.ย. 2561
68 ประกาศ เรื่องการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
10 ก.ย. 2561
69 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
11 ก.ค. 2561
70 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
10 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32