กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
21 มิ.ย. 2562
2 หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร
18
13 พ.ย. 2561
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
13 พ.ย. 2561
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
17
13 พ.ย. 2561
5 การเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
13 พ.ย. 2561
6 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
13 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1