กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ว๗๘ อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
02 ก.พ. 2565
2 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
10 ม.ค. 2565
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
188
10 เม.ย. 2564
4 แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตปฏิรูปที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
536
15 มี.ค. 2564
5 พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
31 ม.ค. 2564
6 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปอีก 2 เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปีพ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
21 ม.ค. 2564
7 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
04 ม.ค. 2564
8 กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
258
30 พ.ย. 2563
9 ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
16 พ.ย. 2563
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
280
09 ต.ค. 2563
11 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
261
09 ต.ค. 2563
12 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
277
09 ต.ค. 2563
13 หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
255
09 ต.ค. 2563
14 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
275
09 ต.ค. 2563
15 พระะราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
05 ต.ค. 2563
16 พระะราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2546 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
05 ต.ค. 2563
17 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
05 ส.ค. 2563
18 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
05 ส.ค. 2563
19 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
05 ส.ค. 2563
20 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2549 ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
05 ส.ค. 2563
21 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
09 มิ.ย. 2563
22 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
09 มิ.ย. 2563
23 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
255
09 มิ.ย. 2563
24 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ดาวน์โหลดเอกสาร
215
03 ต.ค. 2562
25 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
21 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2