คู่มือปฏิบัติงาน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
18 พ.ย. 2564
2 คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
10 ก.ย. 2564
3 คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
184
02 เม.ย. 2564
4 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
260
08 ก.ย. 2563
5 คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
211
17 มิ.ย. 2563
6 มาตรฐานการควบคุมอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
227
16 มิ.ย. 2563
7 มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
16 มิ.ย. 2563
8 มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต ดาวน์โหลดเอกสาร
194
16 มิ.ย. 2563
9 มาตรฐานถนนทางเดินและทางเท้า ดาวน์โหลดเอกสาร
191
16 มิ.ย. 2563
10 แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
09 มิ.ย. 2563
11 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
03 มี.ค. 2563
12 คู่มือปฏิบัติงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
208
24 มิ.ย. 2562
13 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
248
24 มิ.ย. 2562
14 คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
207
01 ม.ค. 2562
15 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
207
13 พ.ย. 2561
16 คู่มือการมาตรฐานการปฏิบัิตงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
214
13 พ.ย. 2561
17 คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
202
13 พ.ย. 2561
18 คู่มือระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
201
13 พ.ย. 2561
19 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
211
13 พ.ย. 2561
20 คู่มือการปฏิบัติงานการเงินบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
226
13 พ.ย. 2561
21 คู่มือการเข้ารับบริการและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
01 ก.พ. 2560
22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
210
01 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1