คู่มือปฏิบัติงาน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
55
02 เม.ย. 2564
2 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
138
08 ก.ย. 2563
3 คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
82
17 มิ.ย. 2563
4 มาตรฐานการควบคุมอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
71
16 มิ.ย. 2563
5 มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
16 มิ.ย. 2563
6 มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต ดาวน์โหลดเอกสาร
65
16 มิ.ย. 2563
7 มาตรฐานถนนทางเดินและทางเท้า ดาวน์โหลดเอกสาร
66
16 มิ.ย. 2563
8 แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
09 มิ.ย. 2563
9 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
03 มี.ค. 2563
10 คู่มือปฏิบัติงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
24 มิ.ย. 2562
11 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
24 มิ.ย. 2562
12 คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
01 ม.ค. 2562
13 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
13 พ.ย. 2561
14 คู่มือการมาตรฐานการปฏิบัิตงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
13 พ.ย. 2561
15 คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
13 พ.ย. 2561
16 คู่มือระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
13 พ.ย. 2561
17 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
13 พ.ย. 2561
18 คู่มือการปฏิบัติงานการเงินบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
98
13 พ.ย. 2561
19 คู่มือการเข้ารับบริการและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
01 ก.พ. 2560
20 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
94
01 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1