มุมงานการเจ้าหน้าที่
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศก.อบต.เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ฉบับที่2)พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
05 ก.พ. 2564
2 ซักซ้อมแนวทางการโอนและย้ายข้าราชการส่้วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
188
20 พ.ย. 2563
3 ประกาศก.อบต.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนครูและบุคลาการทางการศึกษา พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
19 ก.ค. 2563
4 ประกาศก.อบต.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558(ฉบับที่2)พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
12 ก.ค. 2563
5 ประกาศก.อบต.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
14 มิ.ย. 2563
6 ประกาศก.อบต.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
10 มิ.ย. 2563
7 การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง(ระบบแท่ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
155
28 ธ.ค. 2562
8 ประกาศก.อบต.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 33) พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
01 ธ.ค. 2562
9 ประกาศก.กลางพนักงานส่วนตำบลเรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
31 ต.ค. 2562
10 ประกาศก.อบต.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม พ.ศ.2562
147
17 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2