ข่าว : การขึ้นทะเบียนสุนัข แมวและแผนการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2563

รายละเอียด  : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด จะดำเนินการโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประกอบกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศให้พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นพื้นที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมในการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2563
     
ผู้แจ้งข่าว : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ประกาศเมื่อ :